Thứ Hai, 1 tháng 10, 2007

Trời đông ..không áo

..

Áo mùa xuân

... sao em không mặc ?

Để mây về

dầy đặc trời hoang !

Trang tình thơ

... sao anh chẳng viết?

Để em tìm

... xa miết ngàn khơi !

.Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Không có nhận xét nào: